Den webbläsare du använder är för gammal. Uppgradera din webbläsare eller ladda ner en annan webbläsare som Google Chrome eller Firefox.

Säkerhet om bord

Color Line fäster stor vikt vid säkerheten ombord. För att du skall känna dig bekväm och trygg när du reser med Color Lines fartyg, ber vi dig ta lite tid till att bli bekant ombord samt läsa denna information.

Före avresa

Av säkerhetsskäl kan gäster, bagage och fordon bli genomsökta före ombordstigning. Vägran av genomsökning kan innebära att gästen avvisas utan återbetalning av betald biljett. Alla gäster (ej barn i vuxens sällskap) skall kunna uppvisa giltig legitimation. Vid medförsel av syrgas måste detta meddelas före avresa. Om vapen skall transporteras måste kundcentret kontaktas för ytterligare detaljer.

Det är inte tillåtet att använda egna elektriska apparater förutom den standard inredning som finns i hytter eller på andra ställen ombord (Ex. värmekällor som kaffekokare, strykjärn m.m. )

Barnvagnar och rullstolar får inte placeras i korridoren utanför hytten om bord p.g.a. behov av fria utrymningsvägar.

Öppen eld:
All användning av öppen eld är förbjudet.

Gas:
Gasoltuben i husbilar/husvagnar, ska vara frånkopplad innan de kör ombord och under kryssningen. Tillgång till gasbehållaren måste hållas olåst för att den lätt kan tas bort vid brand. Märk dörren eller ventil där behållaren är placerad för att bekräfta att den är stängd/ frånkopplad.

Det är inte tillåtet att frakta gasbehållare, gasol eller lösa dunkar med bränsle i fordonet. Vid behov av denna typ av frakt måste Color Line Cargo kontaktas.
 
Gasdrivna fordon med gasol, vätgas eller biogas, transporteras på samma sätt som andra fordon.

Detta skall du göra:

  • Studera noggrant den Utrymningsplan/Alarminstruktion som är uppsatt i samtliga hytter.
  • Lägg märke till huvudutrymningsvägen samt de alternativa utrymningsvägarna från din hytt samt prova gå längs dessa.
  • Lägg märke till hur skyltarna som markerar flyktvägen till samlingsstationerna ser ut.
  • Gör det till en vana att lägga på minnet all säkerhetsmässig skyltning ombord på fartyget på den plats du befinner dig på.
     

Tillvägagångssätt

Alarmsignal:
I en nödsituation varnas alla ombord med kraftiga ljudsignaler som hörs över hela fartyget. Alarmsignalen o o o o o o o ----------- , dvs. 7 korta och 1 lång ljudsignal betyder att du genast skall gå till samlingsstationen. Lyssna till informationen som ges över högtalaranläggningen. Följ besättningens vägledning.

Alarmsignal/utrymningsplan:
Utrymningsplanen finns uppsatt i alla hytter. För din egen säkerhet rekommenderar vi att du bekantar dig med den så snart du har kommit ombord. Den beskriver hur du skall bete dig i en nödsituation och anger utrymningsvägarna från den plats du befinner dig på till samlings/räddningsstationerna.

Bildäck:
Det är förbjudet att vistas på bildäck under resan. Dörrarna till bildäcket är låsta under resan. Samtliga bildäck är övervakade med hjälp av kameror, med TV-monitorer på kommandobryggan och i kontrollrummet.

Brandzoner:
Samtliga fartyg är indelade i brandzoner för att kunna isolera en eventuell brand innanför ett begränsat område. Öppningarna i väggarna mellan brandzonerna är utrustade med branddörrar. Av praktiska skäl står många av dessa dörrar öppna. Dörrarna kan låsas från kommandocentralen på bryggan. De kan också låsas lokalt genom att trycka på en brytare bredvid dörren som är märkt med texten ”Fire door release”. Fartygets besättning stänger också dörrarna lokalt. En del branddörrar är upphängda i gångjärn medan andra är skjutdörrar som vanligtvis är infällda i väggen. Alla branddörrar kan öppnas manuellt. Dörren låses åter när man släpper den. Det står en anvisning om hur man öppnar dörren på eller bredvid dörren. Bildäcket är isolerat från resterande delar av fartyget som en egen brandzon.

Vattentät indelning:
För att förhindra att fartyget får stora krängningar eller sjunker om det uppstår stor skada p.g.a. kollision eller grundstötning, är fartyget uppdelat i flera vattentäta avdelningar under huvudbildäcket. Dessa avdelningar är också brandzoner. Vattentäta dörrar försäkrar förbindelse mellan avdelningarna. De flesta av dessa dörrar finns på utrymmen, dit endast fartygets besättning har tillträde. Dessa dörrar kan öppnas eller låsas från flera centraler på fartyget samt lokalt vid själva dörren. När dörrarna öppnas eller låses sätts kraftiga ringklockor i funktion för att varna så ingen kommer nära dörren när den är i rörelse.

Stabilitet:
För att förhindra att fartyget kantrar eller får för stor krängning ifall det kommer vatten på huvudbildäcket, är även detta däck uppdelat i avdelningar. Fartyget har antingen mobila skott, som är låsta under seglingen, tvärs över bildäcket eller ett utrymme på var sida av bildäcket som är indelat i vattentäta avdelningar. Några fartyg har en kombination av båda.

Brandhämmande material:
All inredningsmaterial (tak, väggpaneler, dörrar, trappor osv.) är av icke-brännbart material. Möbler, gardiner, madrasser osv. är tillverkade av brandhämmande material.

Brandvarnare:
På strategiska platser över hela fartyget finns manuella brandvarnare. Om du upptäcker brand eller början till brand skall du omedelbart varsla om detta genom att trycka på larmen eller genom att informera någon i besättningen. Larmknapparna är små röda boxar som är märkta med texten ”Brann/Fire”.

Brandlarm:
Fartyget är utrustat med ett avancerat, automatiskt branddetekteringssystem. Det finns rökdetektorer i alla rum över hela fartyget, inklusive hytter, korridorer, uppehållsrum, lagerutrymmen, linneförråd, bildäck och maskinrum. Detektorerna utlöser larm till larmcentralerna på bryggan och i maskinkontrollrummet. Detektorerna varnar även vid mycket liten rökutveckling och anger noggrant var i fartyget röken utvecklas.

Brandlag:
Särskilt till uppgiften upplärda personer från manskapet bildar brandlag med bestämda uppgifter och bestämt ansvar när brandlarmet går. Alla personer i fråga har specialutbildning som rökdykare.

Brandsläckningsredskap:
Ombord på fartyget finns flera komplett utrustade brandstationer. Alla utrymmen på fartyget har tillgång till vatten från en brandledning som har tillkopplade brandslangar. Ett stort antal bärbara släckningsredskap finns tillgängliga i korridorer, i sällskapsutrymmen, på bildäck och i maskinrum.

Fastmonterade släckningsredskap:
Sprinklersystem som är kopplade till separata brandpumpsystem finns installerade på bildäcken. Maskinrumsområdet och området runt mässen är utrustade med Halon eller CO2 brandsläckningsredskap.

Brand/Säkerhetsvakt:
På natten övervakas fartygets utrymmen kontinuerligt av en brandvakt som har radiokontakt med bryggan och kontrollrummet. Brandvaktens rörelser registreras och kontrolleras noggrant på datautskrift.

TV-övervakning:
Bildäcken, maskinrummen och andra tekniska rum samt portar (bogport och bogvisir) har TV-övervakning.

Brandberedskap:
Fartygets befäl och besättning har utbildning i att släcka bränder ombord. Besättningen övar med jämna mellanrum i att evakuera/vägleda passagerare ut ur brandutrymmen till säkra samlingsstationer samt i att bekämpa olika bränder ombord.

Brandstationer:
Ombord finns minst 5 brandstationer som är utrustade med brandmansutrustning, verktyg och rökdykarutrustning samt kommunikationsutrustning.

Sök:
Bestämda besättningsmedlemmar har i en alarmsituation till uppgift att söka igenom fartyget för att försäkra sig om att ingen person har blivit kvar i hytter, korridorer eller sällskapsutrymmen.

Rök:
Vid stark rökutveckling från brand rekommenderas att man håller fuktigt tyg framför mun och näsa. Kryp längs golvet eftersom det är minst rök längst ner.

Samlingsstationer:
Samlingsstationer är särskilt utsatta platser på fartyget där passagerarna skall samlas i en nödsituation eller när det ges order att gå till samlingsstationen. Dessa stationer finns på övre däck i närheten av räddningsstationerna. När larmet går eller när det kommer order från besättningen, skall du genast gå till närmaste samlingsstation. Fartygets besättning ger närmare upplysningar om situationen och vad som sker därefter.

Nödutgång:
Nödutgångarna är märkta synligt och leder till räddningsstationerna. Lägg märke till hur nödutgångsskyltarna ser ut och var de är placerade i det utrymme du befinner dig i.

Räddningsvästar:
Vid räddningsstationerna finns räddningsvästar i lådor/skåp som är märkta med texten ”Redningsvester”. Besättningen ger besked om när räddningsvästarna skall tas på och hjälper gärna till med dessa. Räddningsvästar för barn förvaras också vid räddningsstationerna på alla fartyg och delas ut av besättningen.

Räddningsstationer:
I en nödsituation hjälper besättningen till med att visa vägen till räddningsstationerna där det finns livbåtar och räddningsflottar. Ansvarige befälhavare fördelar passagerarna i de olika räddningsstationerna. Ombordstigning sker endast efter order.

Livbåtar/räddningsflottar:
Dessa finns på båtdäck. Den totala kapaciteten livbåtar och räddningsflottar motsvarar 25% mera än det totala antal personer som tillåts ombord.

Kontroll:
All säkerhetsutrustning kontrolleras av besättningen enligt ett databaserat underhållsprogram. I tillägg gör Skipskontrollen i Norge årligen en grundlig genomgång och kontroll av all utrustning. Skipskontrollen i Norge är också ombord var 3. månad för att försäkra sig om befälhavarnas och besättningens färdigheter i brandbekämpning, räddning och evakuering. I samband med dessa besök håller man en omfattande räddningsövning.

Övningar:
Alla besättningsmedlemmar deltar i ett flertal övningar. De får träning och instruktioner i brand- och haveribekämpning, sökplan, nödutgångar, nödkommunikation samt användning av alla räddningsredskap. En gång per månad hålls huvudräddningsövningar för besättningen. All säkerhetsutrustning testas och alla livbåtar/räddningsflottar läggs ut. Fartygets rökdykare får sin upplärning och träning av brandteknisk fackpersonal under realistiska förhållanden i övningsfaciliteter på land. I tillägg har befälet och en stor del av besättningen utbildning i första hjälp.

Miljö:
Color Line för en målinriktad miljöpolitik och arbetar aktivt med att bekämpa föroreningar genom att bl.a. använda olja med mycket låg svavelhalt samt källsortera avfall som skickas vidare till behandling på land. Vi råder våra passagerare att inte kasta sopor över bord utan i soppåsarna så att vi kan leverera soporna till behandling på land.

Rökförbud:
Det är absolut förbjudet att röka i sängen i hytten. Vi ber alla att vara noggranna med att släcka cigarretterna endast i därtill avsedda askkoppar.

Rökning ombord:
Fartyget är rökfria inomhus, men dedikerade områden för rökning (detta gäller även för elektriska cigaretter).

Hälsa:
I en alarmsituation sätts normalt alla hissar ombord ur funktion och trappuppgångarna måste därför användas vid utrymning.. Rörelsehindrade tas i dessa situationer om hand av besättningen.

Skadegörelse:
Vi gör alla uppmärksamma på att det enligt norsk lag är straffbart att utöva skadegörelse på säkerhetsutrustningen ombord. För skadad utrustning krävs ersättning. Skadegörelse polisanmäls.

Språk:
Alla befälhavare på Color Lines båtar är norska. Den övriga besättningen är huvudsakligen norsk. Alla behärskar norska och engelska.

Startgas/booster:
Det är inte tillåtet att använda startgas eller booster ombord på våra fartyg.